รูปภาพ : อาคารเอนกประสงค์และหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

สถานที่ตั้ง  :   กรุงเทพ

ร่วมงาน     : บริษัททรูเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด